آب ژاول
بازدید: 508

abzhavel
آب ژاول که در فارسی به آن مایع سفید کننده و وایتکس نیز گفته می‌شود، محلولی است که برای گندزدایی و بو زدایی به کار می‌رود
آب ژاول را برای گند زدائی و بوزدائی به کار می برند از این ماده در صنعت به عنوان رنگ زدا و سفید کننده پارچه و نرم کننده خمیر استفاده می شود در خانه‌ها برای ضد عفونی کرد نسبزی‌ها و سفید کردن رخت‌ها به هنگام رختشویی از آب ژاول استفاده می‌کنند
آب ژاول محلولی است حاوی درصدی ازهیپوکلریت سدیم در آب که این نسبت بسته به مصارف مختلف متفاوت است و نسبت به درصد آن با نام های گوناگون دربازار به فروش می رسد آب ژاول محلولی ناپایدار است ودر اثر حرارت ونور به تدریج خاصیت خود را از دست میدهد آب ژاول را از دمیدن گاز کلر درمحلول سدیم هیدروکسید تهیه می‌کنند