شستشودهنده ممبران
بازدید: 556

 

shostomobaran
شستشو دهنده های متنوعی را برای حذف کلیه عوامل ایجاد کننده گرفتگی اعم از فلزات ، رسوبات معدنی ، مواد آلی و عوامل بیولوژیکی استفاده می کنند تمامی این مواد می بایست به صورت رقیق بکار برده شود که برای رقیق سازی باید از آب خروجی RO یا آب سبک استفاده گردد .
شستشو دهنده های ممبران به دو نوع تقسیم می شوند :

شستشو دهنده ممبران نوع اسیدی : ماده ای است با مقدار PH پایین که به منظور حذف رسوبات غیر آلی مانند هیدروکسید ها ، کربنات کلسیم و آهن بر روی ممبران استفاده می شود .
شستشو دهنده ممبران نوع قلیایی : ماده ای است قلیایی که بمنظور از بین بردن مواد کلوئیدی و آلی و نیز حذف رسوبات ناشی از میکروارگانیزمها از ممبران های دستگاه اسمز معکوس استفاده می شود