مقالات

شستشوی ادواری
گرفتگی غشاء در اكثر سیستم‌های اسمز معكوس، یك پدیده طبیعی است. با شستشوی ادواری مناسب، اكثر گرفتگی‌ها قابل تمیز شدن از سطح غشاء می‌باشند. تجربه نشان داده است كه اگر شستشوی سیستم در زمان لازم و به موقع انجام شود، حتی از سیستم‌های اسمز معكوس كه سرعت گرفتگی آنها زیاد است می‌توان انتظار عمر زیاد داشت.


فاضلاب اسیدی و نحوه خنثی سازی اسید - تصفیه فاضلاب اسیدی

1- مقدمه
بازيافت اسيد و به حداقل رسانيدن مقدار اسيد دفعی به محيط بسيار مهم است. سه روش برای به حداقل رسانيدن مواد زائد دفعی وجود دارد.
- مصرف متناسب با نياز
- استفاده مجدد
- تصفيه


حل مشکلات سیستم های اسمز معکوس

ایزوله كردن محل كاهش دفع نمك
مهمترین پارامتر برایسیستمهایاسمز معكوس، دفع نمك آن می باشد. دفع نمك، نه تنها نشان دهنده كارآییغشاء اسمز معكوس است، بلكه به طور مستقیم در كیفیت آب خروجی تأثیر می‌گذارد. كاهش دفع میزان نمك در سیستم اسمز معكوس، نگران كننده بوده